افتتاح کافی شاپ کرنبری با کلی نوشیدنی و قهوه خوشمزه!